top of page

Jaký je rozdíl mezi Waterfall a Agile přístupem

Aktualizováno: 27. 8. 2019


dva odlišné přístupy, Agile a waterfall, agilní metody vs metoda vodopádu

Ve světě projektového řízení existují dva základní směry, jak dodávat a řídit projekt. Jsou to Waterfall a Agile. Do určité míry jsou to pouze teoretické směry, protože je v dnešní době v jejich čisté formě téměř nikde nenajdeme. Pro pochopení si je přesto vysvětlíme v ryzí formě původních extrémů. Běžně se projekty nacházejí někde mezi nimi.


Co je to Waterfall neboli vodopádový model

Waterfall je systém řízení projektů, který rozděluje projekt na jednotlivé "výrobní" fáze, které se snaží striktně oddělovat. Druhá fáze nezačne, dokud první fáze neskončila apod. Typické fáze Waterfall projektů jsou analýza, návrh řešení, vývoj řešení, testování, pilotování a provoz. Fáze mohou nabývat i jiných podob v závislosti na typu projektu a konkrétní metodice. Tyto fáze se typicky neopakují, návrh se realizuje pro celé řešení najednou, ne pro jeho části vícekrát.


Filosofie vodopádové metody spočívá v tom, že si na začátku nastavíte striktní a poměrně rigidní pravidla pokrývající všechny oblasti projektu, kterých se následně všichni drží.


Výhody použití Waterfall metody

 • Lépe se plánuje, řídí a kontroluje

 • Dle některých lépe zapadá do našeho kulturního prostředí - je pro nás přirozenější

 • Umožňuje jasně určit zodpovědnosti

 • Jste schopni doručit projekt i s méně kvalitním týmem

Nevýhody použití Waterfall metody

 • Jde relativně o neefektivní způsob řízení

 • Je statisticky méně úspěšný

 • Neposkytuje dostatek zpětné vazby od zákazníka


Co je to Agile

Agilní metoda je modernějším přístupem, který reaguje na slabé stránky Waterfallu. Jeho základní charakteristikou je dodávání produktu skrze relativně krátké opakované cykly #sprinty. Během těchto sprintů, které trvají typicky dva týdny se u vybraných požadavků navrhne řešení, které se následně vytvoří a otestuje.

Tento přístup umožňuje neustálé zlepšování na základě toho, jak jsme se poučili z minulého cyklu. Na konci každého cyklu zjistíme od týmu, jak je způsob práce efektivní a od zákazníka, zda dodané dílčí řešení jde správným směrem.Filosofie Agile staví na adaptaci a flexibilitě, kdy dává více práv a povinností na týmy tak, aby byl lépe využit jejich potenciál. Zároveň jsou pro něj stěžejní dva principy. Neustálé zlepšování, které umožňuje pravidelně měnit dosavadní výrobní postupy, pokud to vede k lepším výsledkům. A zaměření na zákazníka, od kterého si pravidelně bere zpětnou vazbu a lépe mu umožňuje měnit jeho požadavky i v průběhu výroby.


Výhody použití Agile metody

 • Vyšší úspěšnost projektů

 • Více zpětné vazby od zákazníka

 • Větší zaměření na spokojenost týmu

 • Podporuje neustálé zlepšování


Nevýhody použití Agile metody

 • Počítá s předpoklady, které nejsou vždy reálné (seniorní tým, agilní okolí - nejen tým, přistoupení top managementu na agilní způsob řízení,...)

 • Je obtížné Agile úspěšně škálovat a řídit skrze něj velké celky

 • Agile dobře pokrývá práci v týmu, ale selhává ve spolupráci mezi týmy

 • Dle některých obtížně zapadá do naší mentality a je pro nás nepřirozený


Jaké jsou typické Waterfall praktiky

 • Týmy rozdělené dle náplně činnosti (analytici, vývojáři, testeři)

 • Ganttův graf

 • Metoda kritické cesty

 • Product breakdown structure (PBS)

 • Work breakdown structure (WBS)

 • Změnový požadavek

 • Akceptační kritéria

 • Registr rizik

 • Baseline


Jaké jsou typické Agile praktity

 • Týmy zahrnující všechny role potřebné k dodání požadavku

 • Retrospektiva

 • Sprint review

 • Social contact

 • Iterativní dodávky skrze sprinty

 • Paralelizace

 • Párové programování

 • Burn-up grafy

 • Continuous development

 • Definition of done

Hozzászólások


bottom of page